h

SP en de Bibliotheek: samen voor gelijke kansen

10 september 2021

SP en de Bibliotheek: samen voor gelijke kansen

Foto: John Hölsgens

Op 9 september bezocht een aantal SP'ers de bibliotheek van Roermond. In het pand op de Neerstraat gingen ze in gesprek met Jeanine Deckers, directeur van Bibliorura, en programmaleider basisivaardigheden Cindy Tholen. Het is niet zo vreemd dat we van gedachten wilden wisselen. Het motto van Bibliorura is immers dat zij net als de SP, in gelijke kansen gelooft. Goed kunnen lezen draagt hieraan bij.

Bij Bibliorura kun je je in vrijheid ontwikkelen door te lezen, te leren en te dromen. Hiermee wordt iedereen de mogelijkheid geboden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. En dat is nodig.

Laaggeletterdheid
Want hoewel de bibliotheek veel meer doelen, functies en mogelijkheden heeft, die door Jeanine deze avond goed toegelicht werden, is er nog altijd een behoorlijk maatschappelijk probleem ten aanzien van wat we meestal laaggeletterdheid noemen. Cindy verzet zich echter tegen die term. Zij heeft het liever over basisvaardigheden, vandaar ook haar functieomschrijving. Onder laaggeletterdheid wordt immers ook bijvoorbeeld moeite met rekenen verstaan.

Misverstanden
Er zijn meer misverstanden als het gaat om laaggeletterheid. Het is waar: laaggeletterden wonen vaker in de stad dan op het platteland, ze zijn meestal ouder en hebben vaak een lager opleidingsniveau. En inderdaad, onder de groep migranten vinden we relatief meer mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Maar in absolute getallen vormt de groep van werkende, autochtone en middelbaar opgeleiden de grootste groep: bijna een kwart van het totaal...

Effecten
'In Roermond constateren we dat 16 procent van de inwoners problemen heeft met basisvaardigheden' geeft Cindy aan. 'En dat is boven het landelijk gemiddelde.' Die situatie heeft veel negatieve effecten op deelname aan de samenleving, de gezondheid, het vertrouwen in andere mensen en óók op het vertrouwen in bijvoorbeeld de politiek. Oorzaken lopen erg uiteen. Het is logisch dat wanneer je een taalontwikkelingsstoornis hebt of überhaupt al een taalachterstand, er een kans van 50 procent bestaat dat je de middelbare school laaggeletterd verlaat. Maar ook leesmotivatie kan een rol spelen.

Schaamte
Soms gaat het mis op school, als er te weinig aandacht is voor leesbeleving. Ook de thuissituatie kan een rol spelen. Wanneer ouders laaggeletterd zijn dalen de mogelijkheden voor de kinderen uiteraard meteen. De ene keer wordt die situatie thuis niet als problematisch ervaren, de andere keer overheerst juist een schaamtegevoel. In beide gevallen moet er natuurlijk iets gebeuren.

Voorkomen
Jeanine legt uit dat de aanpak bestaat uit samenwerking. Zo zijn medewerkers van de Bibliotheek als 'boekstartcoach' al op de consultatiebureaus actief, waar een hoekje met boekjes is ingericht en waar op een laagdrempelige manier het gesprek met ouders kan worden aangegaan. Bij de kinderopvang worden activiteiten opgezet, ook het liefst samen met de ouders. Uiteraard gaat de aanpak om laaggeletterdheid te voorkomen verder op basisscholen, maar ook op het Niekée en het BC Broekhin.

DigiTaalhuis
'Maar niet alleen met het onderwijs is de samenwerking gezocht' zegt Cindy. 'Binnen het zogenoemde DigiTaalhuis bundelen we de krachten met onder meer de gemeenten Roermond en Roerdalen, welzijnsinstellingen als Wel.kom, Maximina, de Stichting Lezen en Schrijven en Gilde Volwasseneneducatie. We gaan nu binnenkort aan de slag met een project 'Laaggeletterheid in Het Veld' ook vooral gericht op de ouderbetrokkenheid.'

Suggesties
Het zijn initiatieven waarbij de Bibliotheek en de SP elkaar makkelijk vinden. Door basisvaardigheden te verbeteren kom je immers beter mee in de samenleving, groeien de mogelijkheden van mensen en worden een heleboel onderliggende en samenhangende problemen aangepakt. Daar is al een goede start mee gemaakt. Wat wij graag van u zouden willen horen is wat wij verder voor u zouden kunnen betekenen op dit gebied. Wat moet er nog meer gebeuren en wat zou de SP daaraan kunnen bijdragen? Heb je ideeën of suggesties? Mail ze ons! Of laat een berichtje achter onder de link naar dit artikel op onze Facebookpagina.

Reactie toevoegen

U bent hier