Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Roermond

Voor jezelf, Voor elkaar

We zien het al jaren om ons heen of hebben er zelf last van. Flex-contracten, privatisering en het gebrek aan betaalbare woningen. Door de doorgeslagen liberalisering van onze gemeente, hebben de burgers die er het hardst voor werken de grootste zorgen. De partijen in onze gemeenteraad hebben weer 4 jaar mooie praatjes gehad maar weinig voor hun inwoners betekend.
Men is het knokken voor niets zat, de raadsleden moeten er weer voor de burgers zijn en niet voor hun eigen belang.

Voor ons is het afgelopen jaren gevoerde beleid een aanmoediging om nog harder te knokken voor sociale vooruitgang. We gaan bouwen aan een gemeente waarin de burgers centraal staan en niet de bouwprojecten. Een gemeente die naar je toe komt, waar iedereen kan bijdragen en een waardig leven op kan bouwen. Wij willen genoeg sociale huurwoningen, zorg op maat in de buurt en de duurzame uitstraling creëren van de voorbeeldstad in de regio. Een Gemeente Roermond die geen 58.000 individuen is, maar een hechte gemeenschap die wij samen bouwen en waarin wij voor elkaar op komen.

Lijsttrekker: Felix van Ballegooij

Felix is getogen in Roermond en woont sinds enkele jaren in Boukoul. Eerder zat hij voor de SP in Provinciale Staten en in de gemeenteraad. Na de lerarenopleidingopleiding werkte hij enkele jaren in het voortgezet onderwijs. Momenteel werkt Felix al enige tijd als kabinetschef bij een gemeente in Noord-Brabant. Felix is getrouwd en heeft twee kinderen.

Laatste nieuws

Agenda

Politiek café

zaterdag, maart 3, 2018 - 20:00
Locatie:
Café Aad Remunj

2. Marij Goertz

Meer informatie

3. Gerard Nizet

Meer informatie

4. Jorge Wolters Gregório

Meer informatie

5. Bianca Lauvenberg-Evers

Meer informatie

11. Frans Janssens

12. Wanda Kijk in de Vegte-van den Tillaart

13. Jos Derckx

14. Nicole van der Laak

15. Luc Brabander

16. Jan van Es

17. Jos In het Panhuis

18. Hugo de Pijper

19. Tinie Mooren

20. Frits Roumen

GEEN KIND MEER IN ARMOEDE

In Roermond groeit één op de vijf kinderen in armoede op. In de afgelopen vier jaar is deze armoede zelfs iets toegenomen. Daarnaast leeft ruim 11 procent van de inwoners van de gemeente van een laag inkomen. Dat is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde. Dat vindt de SP een schande.

PRETTIG EN BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Goede huisvesting is cruciaal voor iedereen. Voor de ouderen, jongeren, lage en middeninkomens wordt het tijd dat er veel gaat verbeteren. In Roermond zijn te weinig betaalbare huurwoningen. Het aantal goedkope huurwoningen tot de kwaliteits- kortingsgrens is slechts 6,2% en landelijk is dat 13,3%. De SP zet in op een eerlijke woningmarkt waar oog is voor alleenstaanden en gezinnen met een kleine beurs.

WONEN IN EEN VEILIGE STAD

 

Het leven in een veilige samenleving vormt de basis van een beschaving.

Zonder veiligheid is het bouwen aan een eerlijke samenleving niet haalbaar. Roermond scoort al jaren slecht op veiligheid. Dat moet eindelijk eens veranderen. Wat de SP betreft is preventie nog altijd beter dan repressie. Preventieve maatregelen zijn de rode draad in alle hoofdstukken van dit actieprogramma.

LEVENDIGE WIJKEN GEMAAKT DOOR DE MENSEN

De SP wil levendige buurten met betrokken mensen. Wij willen de mensen de mogelijkheid geven om samen iets van de wijk te maken, en te zorgen voor levendigheid met respect voor iedereen. De buurt is de schaal van de toekomst! Schaalvergroting vervreemdt ons van elkaar. Schaalverkleining is het antwoord; de buurt als spil!

GEZONDHEID EN ZORG VOOR IEDEREEN

In Roermond leven inwoners met een laag inkomen gemiddeld 15 jaar korter in gezondheid en hebben gemiddeld een levensverwachting die zeven jaar korter is dan mensen met een hoger inkomen. Dat heeft vooral te maken met verschillen in zorg, toegankelijkheid van sport en beweging, kosten van gezonde voeding, verschil in levensstijl, aard van werkzaamheden, mate van stress. In Roermond ligt de gemiddelde levensverwachting zelfs een jaar lager dan in de rest van Nederland. Dit verschil in gezondheid moet de gemeente actief bestrijden.

SAMEN WERKEN

We zorgen voor vele extra banen door werk te laten lonen voor zowel werknemer als werkgever. De komende jaren krijgen bijstandsgerechtigden een loonkostensubsidie van een halve uitkering mee als ze werk voor minimaal 32 uur per week vinden. Zo zorgen we ervoor dat werk dat nu niet rendabel is weer rendabel wordt, zowel voor werknemer (120% netto minimumloon) als werkgever (70% bruto minimumloon), en bespaart de gemeente veel geld op uitkeringen en dure reïntegratietrajecten. Deze subsidie wordt in 10 jaar afgebouwd.

BETER ONDERWIJS EN MEER CULTUUR

Voor kinderen en jongeren is de school een belangrijke ontmoetingsplek. Kleinschaligheid in het onderwijs is essentieel om een veilige leeromgeving voor kinderen te creëren. De trend is op dit moment echter omgekeerd. Schoolbesturen en managers kijken steeds meer naar de financiën en kiezen daarom voor schaalvergroting. De SP wil het tegenovergestelde: kleinschalig onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij staan voor de menselijke maat in het Roermondse onderwijs met kleinschalige en wijk- en dorpgebonden scholen.

DE GEMEENTE ALS VOORBEELD

De gemeente Roermond gaat op alle terreinen het goede voorbeeld geven. Het wordt een zeer servicegerichte organisatie waar burgers snel geholpen worden. De gemeente is er voor dienstverlening aan haar inwoners. De gemeente is direct en indirect werkgever van veel mensen. De gemeente werkt in de eigen organisatie niet mee aan flexibilisering en kiest voor echte vaste banen voor haar personeel. Daarnaast kiest de gemeente bij de inkoop van diensten voor bedrijven die ook goed met de arbeidsvoorwaarden van hun personeel omgaan.

HOE GAAN WE DAT BETALEN?

Volgens de SP Roermond moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het is rechtvaardig dat hogere inkomens meer bijdragen dan lagere inkomens. De gemeente heeft geen instrumenten voor directe inkomstenbelasting maar kan wel vermogen in de vorm van vastgoed belasten. Omdat de SP een diepte investering wil doen binnen het sociaal beleid zal dit leiden tot minder uitgaven op andere terreinen zoals openbare orde en veiligheid, sociale voorzieningen, zorg, et cetera.

Voorwoord

Voor u ligt ons actieprogramma voor een menselijker en sociaal Asenray, Boukoul, Herten, Leeuwen, Maasniel, Swalmen en Roermond. De SP wil een economisch sterke gemeente zonder armoede én met betaalbare huisvesting. Als u verder bladert, kunt u lezen hoe wij dat willen bereiken.

Wij hanteren bij al onze standpunten drie belangrijke waarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Die drie waarden klinken dan ook door in dit actieprogramma. Wij accepteren onder geen beding een opdeling van de samenleving in een onderklasse en bovenklasse.

De SP is een partij die niet alleen politiek voor de mensen wil bedrijven, maar ook mét de mensen. Wij zijn te vinden in de wijken zodat we samen met u de lokale samenleving sociaal en op de menselijke maat inrichten.De overheid kan daarbij niet voor ons geluk zorgen, maar kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk kunnen bevorderen.

Dit actieprogramma beperkt zich niet tot de komende vier jaar. Het is een doorkijk naar de lange termijn. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Felix van Ballegooij

SP afdeling Roermond e.o.

E: roermond@sp.nl

1. Geen kind meer in armoede

In Roermond groeit één op de vijf kinderen in armoede op. In de afgelopen vier jaar is deze armoede zelfs iets toegenomen. Daarnaast leeft ruim 11 procent van de inwoners van de gemeente van een laag inkomen. Dat is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde. Dat vindt de SP een schande.

In 2018 zou geen enkel kind in Roermond meer in armoede moeten hoeven opgroeien. Maar dan is er wel een omslag nodig in het gemeentelijke beleid. Dat betekent niet meer wegkijken als mensen het op eigen kracht niet redden. Arme gezinnen zijn geen last voor de gemeentebegroting, maar bestaan uit mensen die er ook bij horen en een bijdrage leveren aan de pracht van onze stad. Roermond is momenteel namelijk een gedeelde stad met een kansrijk en een kansarm bevolkingsdeel. De SP strijdt voor een ongedeelde stad. Wij hanteren daarbij drie uitgangspunten:

1. Minder armoede door meer inkomen

2. Meer banen

3. Bestrijden van ongelijke kansen

Minder armoede door meer inkomen

• Veel Roermondse gezinnen met een laag inkomen zijn slecht op de hoogte over welke regelingen er zijn om hen te ondersteunen. De SP vindt het belangrijk dat deze regelingen beter bekend worden. De SP wil dat de gemeente op basis van beschikbare inkomensgegevens actief inwoners gaat benaderen om hen te wijzen op regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunnen Roermondse gezinnen met een laag inkomen hun financiële positie verbeteren. De SP hanteert een inkomen tot 120% van het minimumloon als grens voor het bepalen van het recht op gemeentelijke regelingen.

• Naast het aanbieden van inkomensverhogende maatregelen moet de schuldhulpverlening toegankelijk zijn, juist ook voor mensen met relatief kleine schulden. Zelfstandigen (zoals ZZP’ers) die onder de armoedegrens leven krijgen dezelfde ondersteuning als mensen in een uitkeringssituatie.

• We zorgen voor veel meer ondersteuning om financieel op orde te komen, via het maatschappelijk werk en andere instanties. Ook vrijwilligersprojecten spelen hierin een belangrijke rol. We richten nieuwe formulierenbrigades op om te helpen met het op orde brengen van de administratie. Ervaringsdeskundigen, al dan niet uitkeringsgerechtigd, worden hiervoor opgeleid en kunnen hier een baan aan overhouden.

• De overheid veroorzaakt zelf ook schulden, door zich niet te houden aan de beslagvrije voet, door CJIB-boetes en door mensen één of meerdere maanden te korten op hun uitkering. Veel personen belanden hierdoor in een uitzichtloze situatie met meer schulden. Inwoners dienen in deze gevallen goed ondersteund te worden door de gemeente.

• De SP zet in op een collectief en goedkoper energiecontract en dito zorgverzekering voor de inwoners met een laag inkomen. Hierdoor dalen de maandlasten voor energie en zorg.

• De rioolheffing is nu een vast bedrag voor elke huiseigenaar, even hoog voor een flatje als voor een villa. De SP koppelt de rioolheffing aan de waarde van de woning. Dat betekent dat de lagere inkomens minder heffing betalen dan de hogere inkomens met duurdere huizen.

Samengevat staat de SP voor een ruimhartig sociaal beleid voor personen met een laag inkomen. Het gebruik van sociale voorzieningen is echter niet vrijblijvend en dient slechts ter overbrugging naar werk. Fraude met bijstandsuitkeringen wordt door ons overigens hard aangepakt.

Meer banen

• Het hebben van werk(ervaring) biedt de beste kans op verbetering van de persoonlijke financiële situatie. Zoveel mogelijk Roermondenaren die kunnen werken, helpen we om aan de slag te gaan. Dat vraagt om een intensieve, positieve en persoonlijke begeleiding van vooral kwetsbare werkzoekenden. Vertrouwen in plaats van wantrouwen moet doorklinken in het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.

• Werkloosheid van jongeren is een probleem, dat snel aangepakt moet worden. We creëren speciaal voor jonge werklozen leerwerkplekken. Zij bouwen op die manier werkervaring, kennis en sociale contacten op. Zo voorkomen we dat er een verloren generatie ontstaat. De gemeente zelf maar ook organisaties en bedrijven die samenwerken met de gemeente Roermond dienen werkervaringsplaatsen te creëren als vorm van ‘social return’.

• Als er voor werkzoekenden niet genoeg banen op de reguliere arbeidsmarkt beschikbaar zijn, creëren we ‘maatschappelijke banen’. Want er is genoeg nuttig werk te doen: van huiswerkbegeleiding en -toezicht tot werk bij sportverenigingen. Bijstandsgerechtigden die hiervoor kiezen, worden in hun uitkering aangevuld tot het minimumloon. Hetzelfde geldt voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Goede scholing is vaak de beste kans op een betere toekomst. De gemeente gaat inwoners optimaal faciliteren zichzelf om te scholen in combinatie met geschikt betaald werk. De sectoren zorg, techniek, bouw, logistiek en ICT zijn de banenmotoren voor de nabije toekomst en worden belangrijke partners voor de gemeente. Samen met bedrijven maken we afspraken over werkgelegenheid en scholing.

Bestrijden van ongelijke kansen

• In Roermond is je achternaam vaak een belemmerende factor bij het vinden van werk. We bestrijden discriminatie van werkzoekenden van personen met welke achtergrond dan ook. Bedrijven die zich hier schuldig aan maken, worden hard aangepakt. Bedrijven die hierin een voorbeeldpositie innemen worden beloond met positieve aandacht.

• Liberalisering van de arbeidsmarkt en onvoldoende controle op malafide bedrijven en uitzendbureaus ondermijnen de arbeidszekerheid. Uitzendbureaus die Midden- en Oost-Europeanen uitbuiten door arbeidsvoorwaarden aan hun laars te lappen, worden hard aangepakt. Ook bij gemeentelijke aanbestedingen is er van tevoren oog voor arbeidsvoorwaarden van het personeel dat bij een aanbesteed project werk gaat verrichten.

• Bij nieuwe woningbouwprojecten wordt gebouwd voor verschillende inkomenscategorieën op één locatie. Sociaal-economische menging binnen wijken wordt topprioriteit. Sociaal-economische segregatie op wijkniveau leidt tot (onderwijs)achterstanden en culturele segregatie. Concentratie van leerlingen met achterstanden leidt tot grotere achterstanden.

• Ongelijke kansen worden vaak op zeer jonge leeftijd al gecreëerd door onderwijsachterstanden, leefomgeving en opvoeding. De SP wil inzetten op maximale ondersteuning voor kinderen en ouders op deze terreinen.

• Er komt wat de SP betreft een sociologisch onderzoek naar de sociale mobiliteit binnen de Roermondse samenleving. Het onderzoek moet een antwoord geven op de mate van openheid van de Roermondse samenleving en duidelijk maken op welke manier de sociale mobiliteit te stimuleren is.

2. Prettig en betaalbaar wonen voor iedereen

Goede huisvesting is cruciaal voor iedereen. Voor de ouderen, jongeren, lage en middeninkomens wordt het tijd dat er veel gaat verbeteren. In Roermond zijn te weinig betaalbare huurwoningen. Het aantal goedkope huurwoningen tot de kwaliteits- kortingsgrens is slechts 6,2% en landelijk is dat 13,3%. De SP zet in op een eerlijke woningmarkt waar oog is voor alleenstaanden en gezinnen met een kleine beurs.

Sociale woningbouw

• Roermond heeft weinig woningen in het goedkoopste segment van de sociale woningbouw. De komende vier jaar moet de sociale woningvoorraad per saldo flink toenemen. In Roermond is de vraag naar sociale woningbouw namelijk groter dan het aanbod.

• De gemeente verzet zich tegen verkoop van sociale woningen die de woningvoorraad van de corporaties doet afnemen.

• We stoppen met het inrichten van wijken voor dezelfde sociaal-economische categorieën (rijk bij rijk en arm bij arm). De SP wil gemengde wijken met huur- en koopwoningen in verschillende prijscategorieën. Projecten die niet volgens deze richtlijn werken krijgen geen goedkeuring van de gemeente.

• De sloop van goede en betaalbare huizen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt een slooplat opgesteld, om de sloop van sociale woningbouw tegen te gaan. Daarin staat onder andere, dat sloop pas dan kan plaatsvinden als de te slopen woningen onafhankelijk bouwtechnisch onderbouwd van slechte kwaliteit zijn, 70 procent van de oorspronkelijke bewoners heeft ingestemd met de sloopplannen en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen door de sloop niet groeien. We streven er naar dat in geval van sloop, oude bewoners kunnen terugkeren in de nieuwbouw.

• De gemeente gaat werk maken van het vele achterstallig onderhoud aan woningen in buurten van Roermond. Corporaties worden aangesproken op hun verplichting huizen goed te onderhouden. Wanneer huurders niet serieus genomen worden wordt hen de mogelijkheid geboden klachten te melden bij een meldpunt van de huurdersbelangenvereniging, gesteund door de gemeente.

• In Roermond heeft 20% van de huurders van een sociale huurwoning een betaalrisico. Dat betekent dat zij een te laag inkomen hebben om elke maand te kunnen leven. Deze groep moet actief opgespoord worden en persoonlijke ondersteuning geboden worden.

• Bij renovaties hoeft er niet gekozen te worden voor de meest luxe vernieuwingen die vervolgens de huurprijs zullen opdrijven, zolang er maar sprake is van goede kwaliteit. Bewoners moeten bij grootschalige renovatie altijd de mogelijkheid krijgen terug te keren in hun buurt.

• Er komt een beter aanbod van kamers en jongerenwoningen in de sociale sector. Hierdoor binden we de jeugd aan onze stad en voorkomen we dat jongeren gedwongen worden in een onveilige situatie op te groeien.

 • We gaan de woningnood in de stad bestrijden. De huidige voorraad sociale huurwoningen (ca. 8200 woningen) wordt beschermd. Daarnaast wordt er bij elk nieuwbouwproject een aanzienlijk deel sociale huur bijgebouwd. Daarnaast moet gestuurd worden op de bouw van huurwoningen vlak boven de liberalisatiegrens voor de lage middeninkomens; deze groep groeit door de vergrijzing.

• Corporatiewoningen die langer dan een half jaar te koop staan, moeten terug in de sociale verhuur.

• De huidige huurdersbelangenvereniging wordt niet meer rechtstreeks gefinancierd door Wonen Zuid. De gemeente maakt hier middelen voor vrij.

• Woningbouwcorporaties worden aangesproken op gebrekkige dienstverlening en Roermond onderzoekt de mogelijkheid om ruimte te bieden aan nieuwe kleinere sociale woningbouwinitiatieven. Daarnaast spreekt de gemeente de directie van ondermeer Wonen Zuid aan op de exorbitante salarissen die uitgedeeld worden.

 

Groener Wonen

• Roermond wordt de duurzaamste gemeente van Limburg. Voor nieuwe woningbouw rust de verplichting zonnepanelen en zeer sterke isolatie aan te brengen. Daarnaast streeft de gemeente naar nieuwbouwprojecten zonder aardgasaansluiting. Zogenaamde ´nul-op-de-meter’ woningen worden de norm in Roermond. Dit zijn woningen die meer energie produceren dan dat zij verbruiken.

• Zeer vervuilende auto’s (incl. zogenaamde aso-bakken) en vrachtauto’s worden waar mogelijk geweerd uit gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid.

• In de wijken worden meer bomen geplant. Meer groen verhoogt de leefbaarheid, veiligheid en is goed voor de opname van CO2 en fijnstof.

• Er komt een gemeentelijk energieplan voor het terugdringen van het energiegebruik van woningen en bedrijven.

Slimmer wonen

• Leegstaande kantoren en ruimtes boven winkels worden indien mogelijk beschikbaar gesteld voor bewoning, bedrijfjes of broedplaatsen.

• Wonen in de binnenstad en het centrum van Swalmen moet aantrekkelijker gemaakt worden door in overleg te gaan met eigenaren van panden en de wensen op de woningmarkt te inventariseren.

• De onroerendzaakbelasting voor eigenaren gaat omhoog en de rioolheffing wordt gekoppeld aan de woningwaarde. Voor middeninkomens mag dit geen forse verhoging betekenen. De gemeente moet de gemeentelijke heffingen echter zo inrichten dat de hogere inkomens fors meer gaan bijdragen. Lagere inkomens kunnen op die manier gecompenseerd worden.

• Gezinnen met kinderen die moeten verhuizen omdat ze de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, worden door de gemeente, de corporaties en de banken geholpen een huis in hun eigen buurt te vinden. Hierdoor hoeven de kinderen niet weg uit hun vertrouwde sociale omgeving met hun vriendjes, hun school en hun verenigingen.

• In Asenray en Boukoul wordt ingespeeld op de woningbehoefte van starters door in beperkte mate goedkopere koop- en huurwoningen te bouwen.

• Het Yageoterrein (oude philps terrein) wordt een woningbouwexperiment van klimaatneutrale koop- en betaalbare huurwoningen voor verschillende inkomenscategoriën. De gemeente gaat hier actief op sturen en de eigenaar bewegen tot sanering van het terrein.

• Bij nieuwe grootschalige projecten wordt, zoals de omgevingswet verlangt de wijk nadrukkelijk betrokken in de besluitvorming.

3. Wonen in een veilige stad

Het leven in een veilige samenleving vormt de basis van een beschaving. Zonder veiligheid is het bouwen aan een eerlijke samenleving niet haalbaar. Roermond scoort al jaren slecht op veiligheid. Dat moet eindelijk eens veranderen. Wat de SP betreft is preventie nog altijd beter dan repressie. Preventieve maatregelen zijn de rode draad in alle hoofdstukken van dit actieprogramma.

 

4. Levendige wijken gemaakt door de mensen

De SP wil levendige buurten met betrokken mensen. Wij willen de mensen de mogelijkheid geven om samen iets van de wijk te maken, en te zorgen voor levendigheid met respect voor iedereen. De buurt is de schaal van de toekomst! Schaalvergroting vervreemdt ons van elkaar. Schaalverkleining is het antwoord; de buurt als spil!

• Wijk en dorpshuizen worden de spil van wijken en dorpen. Dit is de plek waar je samenkomt. Voor zorg, boeken, werk, onderwijs, ontspanning, dagbesteding voor ouderen, inkomen en veiligheid gaat Roermond straks naar de wijkaccommodaties. Dat wordt hét kloppend hart van een wijk. De SP kiest voor een overheid die naar de mensen toe gaat en niet afwacht van achter een bureau. Ambtenaren gaan om die reden meer naar buiten en hebben daardoor meer voeling met de inwoners en wijken.

• Aan de huidige wijkspreekuren wordt meer bekendheid gegeven. Wijkregisseurs gaan naar de inwoners toe.

• Vaak weten de buurtbewoners het beste wat de buurt nodig heeft, maar ontneemt de politiek hen de mogelijkheid om zelf te besturen. Plannen voor de buurt worden in wijkcentra gemaakt met de mensen uit de buurt. Om die reden komt er meer zelfsturingsbudget.

• We maken ruimte voor stadslandbouw op braakliggende terreinen of ongebruikte stukken gras. We zorgen dat per buurt -waar mogelijk- minimaal drie procent is ingericht als speelruimte voor kinderen. Ook voor jongvolwassenen moeten er voldoende trap- en basketbalveldjes komen waar jongeren zich kunnen uitleven.

• Het onderhoud van groen in openbare ruimte wordt beter uitgevoerd. Zo gaan we verloedering van de wijken tegen en zorgen we voor schone en veilige buurten én banen.

• In wijken waar tuinen niet goed onderhouden worden, deelt de woningbouwvereniging samen met de gemeente gratis beplanting uit. Dit gebeurde in het verleden in Roermond ook. Bewoners worden zo gemotiveerd om mee te werken aan de kwaliteit van hun leefomgeving.

• Straat-, dorps- en buurtfeesten worden gestimuleerd en krijgen financiële ondersteuning.

• Wijken, dorpen en voorzieningen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Voor de witte vlekken in de dienstregeling moeten passende oplossingen worden gezocht, in overleg met inwoners en reizigers.

• De wateren, rivieren, beken, grindgaten en de oevers moeten goed onderhouden worden zodat ze goed bereikbaar zijn en overzichtelijk. Er moeten niet teveel struiken staan die het uitzicht op het water en de oevers belemmeren.

• In overleg met de verenigingen voor de sportvisserij moet de visstand, voor wat betreft soorten en aantal, op orde zijn.

• Het gebruik van de wateren voor riooloverstort moet afgelopen zijn. Ratten moeten bestreden worden.

 

5. Gezondheid en zorg voor iedereen

In Roermond leven inwoners met een laag inkomen gemiddeld 15 jaar korter in gezondheid en hebben gemiddeld een levensverwachting die zeven jaar korter is dan mensen met een hoger inkomen. Dat heeft vooral te maken met verschillen in zorg, toegankelijkheid van sport en beweging, kosten van gezonde voeding, verschil in levensstijl, aard van werkzaamheden, mate van stress. In Roermond ligt de gemiddelde levensverwachting zelfs een jaar lager dan in de rest van Nederland. Dit verschil in gezondheid moet de gemeente actief bestrijden. Dit kan door in te zetten op:

1. Gezond leven

2. Goede zorg

Gezond leven

• De fijnstofwaardes in Roermond zijn in bepaalde wijken vrij hoog. Door voldoende aanplant van groen en het weren van vrachtverkeer en oude dieselauto’s in bepaalde delen van Roermond kan dit verbeterd worden.

• Ruim 50% van de inwoners van de gemeente Roermond heeft overgewicht. Gezond leven begint ook bij gezond voedsel. Basisscholen gaan regelmatig een gezonde warme lunch verstrekken en brengen leerlingen in contact met boeren en producenten van gezond voedsel of hebben een moestuin bij de school. Daarnaast dient er gratis fruit op scholen aanwezig te zijn. Dat gaan we samen met onze agrariërs en ondernemers organiseren. Daarnaast dient geëxperimenteerd te worden met sporttoestellen in de publieke ruimte.

• 24% van de basisschoolkinderen in de gemeente Roermond bezoekt niet periodiek de tandarts. Dat betreft vooral kinderen van ouders met een lager inkomen. Hiervoor moet met onderwijsinstellingen en tandartsen een convenant gesloten worden. Een slecht gebit is namelijk sterk van invloed op de algehele gezondheidstoestand van een persoon.

• De gemeente moet gezinnen met lagere inkomens actief wijzen op tegemoetkomingen in contributiekosten en sportverenigingen extra steunen om deze doelgroep te kunnen laten sporten

Goede zorg

• De afgelopen jaren hebben we gezien dat marktwerking is doorgeslagen en dat er door de bedrijfsmatige benadering van de zorg steeds meer geld gaat naar managers en steeds minder naar de zorg zelf. Bij zorg- en welzijnsorganisaties, waarmee de gemeente in de toekomst samenwerkt, worden bestuurders aangesproken op hun salaris wanneer dit uitstijgt boven het salaris van een burgemeester van een grote gemeente.

• Er komt een einde aan de marktwerking: zorgtaken en welzijnswerk worden niet meer aanbesteed. Er worden convenanten gesloten met zorgaanbieders waarin de best mogelijke zorg en hulp voor een langere tijd wordt geregeld. Hierbij maken kleine lokale aanbieders evenveel kans als grote.

• We zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn om alle daklozen en personen in crisis onder dak te bieden. Niemand staat in Roermond op straat!

• In de Roermondse samenleving bevindt zich een een aantal personen met een ernstige handicap, fysiek, psychisch, verstandelijk en/of een combinatie daarvan. Voor hen is regulier betaald werk niet geschikt. Maar dat betekent niet dat ze niets kunnen. De mogelijkheden voor goede dagbesteding en geschikt, maatschappelijk relevant, vrijwilligerswerk aangepast aan het individu moeten verruimd worden, zonder de verplichting tot betaald werk. Het zelf kiezen en ontwikkelen van vrijwilligerswerk moet gestimuleerd en positief gewaardeerd worden.

• Hoofddoelstelling van de verslavingszorg moet zijn: afkicken en het bieden van perspectief op een leven zonder drugs.

Jeugdzorg

• In Roermond zit ruim 15 procent van de jongeren in de jeugdhulpverlening. Dat betekent dat één op de zeven kinderen jeugdhulp krijgt. Vergeleken met het landelijk gemiddelde van één op de tien zit er structureel echt iets verkeerd. Om die reden zetten we maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan. Maar ook jongeren met grote problemen kunnen op professionele begeleiding en vakkundige hulp rekenen.

• We garanderen dat iedere jongere en/of ouder die jeugdzorg nodig heeft de noodzakelijke zorg ook krijgt. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat in de wijk bieden.

• Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntenorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen.

• Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt simpelweg niet openbaar aanbesteed. En er worden langdurige overeenkomsten gesloten met jeugdzorgaanbieders.

• Radicalisering van jongeren wordt in een vroeg stadium geconstateerd door alle ketenpartners te betrekken.

Ouderen en chronisch zieken

• Keukentafelgesprekken dienen gesprekken te zijn en geen monoloog. Dit lijkt in Roermond nog vaak het geval te zijn.

• Roermondse ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen de zorg die ze nodig hebben en zullen niet de dupe worden van asociaal landelijk beleid. Zorgbehoevenden krijgen gegarandeerd professionele zorg en zijn niet langer afhankelijk van een verplicht beroep op vrijwilligers. Mantelzorgers krijgen hierdoor weer de broodnodige professionele steun die nu steeds vaker ontbreekt.

• Zorgaanbieders werken voortaan rechtstreeks onder regie van de gemeente en houden zich aan gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg. Wanneer een andere organisatie het werk gaat uitvoeren wordt al het uitvoerende personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen. We werken alleen samen met thuiszorgorganisaties waarvan de directie niet exorbitant wordt beloond.

• De gemeente faciliteert respijtzorg voor mantelzorgers zo optimaal mogelijk. Veel mantelzorgers lopen tegen hun grenzen aan en hebben behoefte aan ontlasting op gezette tijden.

• Thuiszorgorganisaties gaan wijkgericht werken, zodat zorgteams de noodzakelijke zorg goed en op maat over hun cliënten kunnen verdelen.

• De standaard vervoerskostenvergoeding gaat omhoog. De vervoerskostenvergoeding wordt weer jaarlijks geïndexeerd met de kostenstijging. Mensen met een handicap bepalen zelf welke vervoersvorm ze gebruiken.

• Op het huidige pakket van noodzakelijke woningaanpassingen en hulpmiddelen wordt niet gesneden of beknibbeld.

Sport, spelen en beweging

• Sporten moet zoveel mogelijk in de buurt kunnen. In elke wijk moeten veilige en goed onderhouden sportvoorzieningen aanwezig zijn, zoals een trapveldje of een voetbalkooi. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke sportvoorzieningen.

• Privatisering van gemeentelijke sportaccommodaties dient te allen tijde tegengegaan te worden.

• Zwembad de Bosberg in Swalmen mag rekenen op een ruimere bijdrage vanuit de gemeente.

• Speelruimte is belangrijk voor kinderen. Bij het indelen van nieuwbouwwijken moet er een speelruimtenorm komen van 3% van het totale bouwoppervlak. Waar mogelijk wordt ook gekeken naar het ontwikkelen van extra speelruimte in bestaande wijken. Er zijn vele grotere en kleinere braakliggende terreinen in de stad die ingezet moeten worden voor recreatiedoeleinden. Ook initiatieven voor stadslandbouw kunnen hier worden gerealiseerd.

• De verschillende waterpartijen binnen de gemeentelijke grenzen moet geschikt zijn en/of gemaakt worden waar het mogelijk is voor eenvoudige en goedkope watersport en beleving zoals roeien, vissen, surfen en zwemmen. De mogelijkheid voor speedboten en bevaring met grote jachten moet beperkt blijven tot enkele aangewezen lokaties. Dit in overleg met hengelsportverenigingen, waterscouting, et cetera.

6. Samen werken

 

We zorgen voor vele extra banen door werk te laten lonen voor zowel werknemer als werkgever. De komende jaren krijgen bijstandsgerechtigden een loonkostensubsidie van een halve uitkering mee als ze werk voor minimaal 32 uur per week vinden. Zo zorgen we ervoor dat werk dat nu niet rendabel is weer rendabel wordt, zowel voor werknemer (120% netto minimumloon) als werkgever (70% bruto minimumloon), en bespaart de gemeente veel geld op uitkeringen en dure reïntegratietrajecten. Deze subsidie wordt in 10 jaar afgebouwd.

• Uitkeringsgerechtigden stellen zelf een realistisch plan op hoe zij denken te komen tot betaald werk. Immers, hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden.

• De SP wil dat de politiek meer oog krijgt voor de belangen en problemen van kleine bedrijven. De positie van het kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf is vaak zwak als het gaat om onderhandelingen over inkoopprijzen, het huren van gewilde bedrijfslocaties of het dingen naar overheidsopdrachten. De gemeente kan de positie van het MKB op verschillende manieren versterken. Bijvoorbeeld door bij de inkoop de aanbestedingseisen zodanig te maken dat ook regionaal gevestigde kleine ondernemers (onderdelen van) de opdracht kunnen verwerven.

• Door het gebruikersdeel van de OZB te verlagen en het eigenaarsdeel te verhogen drukken we de kosten voor (kleine) ondernemers zonder vastgoed en stimuleren we startende ondernemers. Kleine startende ondernemers moeten ook ondersteund worden met een investeringsfonds.

• Het centrum van Swalmen verdient bijzondere aandacht. Het centrum moet aantrekkelijker gemaakt worden voor ondernemers en leegstand moet worden tegengegaan.

• Om schooluitval tegen te gaan, maakt de gemeente samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs harde afspraken zodat er voldoende geschikte stageplaatsen en leer-werktrajecten komen voor scholieren en (voortijdig) schoolverlaters.

• De gemeente zet in op het aantrekken van extra werkgevers in de regio, waardoor meer arbeidsplaatsen ontstaan.

• In aanbestedingen wordt de toepassing van cao’s geëist, ook bij onderaannemers.

• Er blijft een eigen, gemeentelijke sociale werkplaats. Beschutte werkplekken blijven noodzakelijk. De gemeente beweegt de Westrom uit Prioverde en ondersteunt de ontvlechting.

• Jeugdwerkloosheid pakken we aan door het creëren van stages en werkplekken, ook bij de gemeente zelf.

• Statushouders dienen met veel steun en eigen inzet in te burgeren en zo snel mogelijk volwaardig te participeren in de samenleving op sociaal, economisch en cultureel gebied. Zij dienen snel de taal te leren en toe te treden tot de arbeidsmarkt.

7. Beter onderwijs en meer cultuur

Voor kinderen en jongeren is de school een belangrijke ontmoetingsplek. Kleinschaligheid in het onderwijs is essentieel om een veilige leeromgeving voor kinderen te creëren. De trend is op dit moment echter omgekeerd. Schoolbesturen en managers kijken steeds meer naar de financiën en kiezen daarom voor schaalvergroting.

De SP wil het tegenovergestelde: kleinschalig onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij staan voor de menselijke maat in het Roermondse onderwijs met kleinschalige en wijk- en dorpgebonden scholen.

• Het verschil tussen scholen in kansarme wijken en scholen in kansrijke wijken heffen we op. Daarom gaan we met de scholen en onderwijskoepels in gesprek om te streven naar scholen met een goed gemixte leerlingpopulatie, omdat dit het beste is voor iedereen. Kinderen die alleen met een kansrijke omgeving te maken hebben missen veel van de dagelijkse realiteit. Een leven tussen alleen probleemsituaties is ook onwenselijk en vaak onmenselijk.

• De bezuiniging op onderwijshuisvesting leidt tot ongewenste schaalvergroting, dat willen we koste wat kost voorkomen. Er valt bij onderwijshuisvesting nog wel wat te winnen, maar dan moet deze bezuiniging wel met beleid worden uitgevoerd.

• Samen met het beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en de nieuwe bovenschoolse voorziening start de gemeente een offensief tegen schooluitval. Het doel is: geen leerling gaat zonder diploma van school.

• We zetten ons in voor wijkgebonden en kleinschalige scholen. Samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs worden er afspraken gemaakt voor voldoende geschikte stageplaatsen en leer-werktrajecten voor scholieren en (voortijdig) schoolverlaters.

• Leerlingenvervoer houden we overeind. Niet alleen voor kinderen die naar het bijzonder onderwijs gaan, maar voor alle leerlingen in uitzonderlijke situaties. De school kunnen bereiken met de fiets heeft natuurlijk te allen tijde de voorkeur.

• Jongeren, maar ook de samenleving, zijn gebaat bij maatschappelijke stages van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er worden daarom afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van plaatsen voor maatschappelijke stages, bijvoorbeeld bij de gemeente, in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sport en de culturele sector.

• Door de afschaffing van het schoolzwemmen gaan kinderen veel minder zwemmen dan voorheen, en dat is ongewenst. In een waterrijke gemeente als Roermond is het belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. De gemeente zet zich hier samen met scholen en zwembaden in voor een goede zwemvaardigheid bij kinderen.

• Basisscholen die niet voldoen aan het minimum aantal leerlingen worden door de gemeente niet bewogen tot sluiting wanneer dit niet gedragen wordt door de buurt of het dorp.

• Laaggeletterdheid is een probleem voor 6000 roermondenaren. Scholing en ondersteuning in de vorm van laagdrempelige programma’s is zeer noodzakelijk voor dit generatieoverdragend probleem. Hetzelfde geldt voor digibetisme.

• Het aantrekken van een HBO-opleiding kan de stad vitaliseren. De gemeente moet zich hiervoor blijven inzetten.

Cultuur, sport en media

• We scheppen ruimte voor culturele initiatieven, door complexiteit in de regelgeving en onnodige bureaucratie bij het verlenen van vergunningen weg te nemen.

• Leegstaande panden in winkelgebieden en op bedrijventerreinen komen beschikbaar als broedplaats en expositieruimte voor amateurkunst, als de mogelijkheid daartoe bestaat.

• De gemeente staat volop open voor initiatieven in de wijken en stelt gemeentelijke accommodaties tegen betaalbare tarieven beschikbaar.

• De ECI als cultuurtempel en poppodium moet tegen het licht gehouden worden. Jaarlijks dienen de subsidies kritisch tegen het licht gehouden te worden wat condities betreft.

Sport

• Sport vormt de basis voor een gezond leven en is een verbindende factor in de samenleving. Sportverenigingen moeten daarom optimaal ondersteund worden door de gemeente zowel in financieel opzicht maar ook door ondersteuning van de vrijwilligers in hun werkzaamheden.

• Sportverenigingen krijgen meer mogelijkheden zelf geld te verdienen.

• Privatisering van sportlocaties in gemeentelijk bezit wordt tegengegaan.

Media

• De gemeente moet een lokale publieke omroep serieus nemen en daarom zijn er flinke investeringen nodig. Goede lokale media zijn belangrijk voor de sociale cohesie en politieke controle. De publieke omroep moet zich richten naast bestaande media ook richten op de nieuwe media (internet en social media) en een breder publiek, zonder het bestaande publiek kwijt te raken. De kwaliteit van programma’s moet een stevige impuls krijgen.

• Een goede verbinding met het internet is noodzakelijk voor economische groei en de toekomst. De SP zet in op glasvezel en wifi in wijken en dorpen.

8. De gemeente als voorbeeld

De gemeente Roermond gaat op alle terreinen het goede voorbeeld geven. Het wordt een zeer servicegerichte organisatie waar burgers snel geholpen worden. De gemeente is er voor dienstverlening aan haar inwoners.

De gemeente is direct en indirect werkgever van veel mensen. De gemeente werkt in de eigen organisatie niet mee aan flexibilisering en kiest voor echte vaste banen voor haar personeel. Daarnaast kiest de gemeente bij de inkoop van diensten voor bedrijven die ook goed met de arbeidsvoorwaarden van hun personeel omgaan.

Meer service voor inwoners

• Naast bereikbaarheid via e-mail en telefoon wordt de gemeente bereikbaar via whatsapp en facebook-messenger voor eenvoudige vragen. De gemeente Roermond gaat indien gewenst paspoorten en legitimatiebewijzen thuis bezorgen.

• De bereikbaarheid van ambtelijk personeel wordt vergroot door middel van mobiele telefoons. Mobiele telefonie is immers goedkoper dan een vaste telefooncentrale die niet meer voldoet aan de communicatie-eisen van deze tijd. Deze telefoons worden uitgezet na werktijd.

• Ambtenaren gaan naar de inwoners toe bij bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag.

• Ambtenaren worden afhankelijk van hun functie verplicht een bepaald percentage van hun taakomvang buiten het stadskantoor en gemeentehuis door te brengen.

• Weinig complexe bouw- / evenementenvergunningen worden binnen enkele uren afgegeven en onnodige vergunningen afgeschaft. Er komt hiervoor ook een digitale geautomatiseerde beslisboom voor vergunningen.

De gemeente als voorbeeldige werkgever

• De gemeente gaat zo min mogelijk dure externe projectleiders, consultants, interimmers of adviesbureaus inschakelen maar werken vanuit zijn eigen kracht.

• De gemeente wordt een leerbedrijf voor studenten die een stageplaats zoeken en personen die hun carrière willen veranderen.

• Alle diensten die momenteel worden uitbesteed (zoals de catering in het gemeentehuis of beveiliging) worden tegen het licht gehouden. Waar mogelijk worden contracten beëindigd en creëert de gemeente vaste banen.

• De gemeente gaat werkplekken creëren voor inwoners die in de bijstand zitten. Meedoen is beter dan thuiszitten. Wel krijgen deze personen een toeslag op hun uitkering.

De gemeente als integere organisatie

• Grondspeculatie wordt tegengegaan.

• De gemeente Roermond doet geen zaken met criminele projectontwikkelaars. Een BIBOB-toetsing wordt verlangd bij projecten boven de 500.000 euro.

• Ambtenaren die van mening zijn dat er integriteitsschendingen in het stadsbestuur plaatsvinden, kunnen dit anoniem melden bij een extern integriteitsorgaan. Klokkenluidende ambtenaren worden goed beschermd.

• De Burgemeester profileert zich als hoeder van integriteit en houdt de raad scherp op dit gebied. Raadsleden overleggen voor hun installatie een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De gemeente als partner

• De gemeente neemt inwoners mee in zijn besluitvorming. Geen informatiebijeenkomsten nádat besluitvorming heeft plaatsgevonden maar informatiebijeenkomsten vóórdat besluitvorming plaatsvindt.

• De gemeente informeert buurtbewoners over ontwikkelingen in de wijk en mobiliseert mensen om mee te denken en te doen.

9. Hoe gaan we dat betalen?

Volgens de SP Roermond moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het is rechtvaardig dat hogere inkomens meer bijdragen dan lagere inkomens.

De gemeente heeft geen instrumenten voor directe inkomstenbelasting maar kan wel vermogen in de vorm van vastgoed belasten. Omdat de SP een diepte investering wil doen binnen het sociaal beleid zal dit leiden tot minder uitgaven op andere terreinen zoals openbare orde en veiligheid, sociale voorzieningen, zorg, et cetera.

Slimmer werken

• De SP wil streven naar een sluitende gemeentelijke begroting. Meer geld uitgeven dan je hebt levert problemen op voor de toekomst. Dat neemt niet weg dat de SP gaat investeren. Met de huidige goede conjuncturele vooruitzichten neemt het investeringsklimaat voor de gemeente namelijk toe.

• Daarnaast kosten onze plannen niet veel extra geld, maar betekenen vooral dat we dingen anders gaan aanpakken. Voor andere plannen zullen we samen met het Rijk, woningcorporaties en andere partijen dekking moeten vinden. Daarnaast leveren een aantal van onderstaande maatregelen extra ruimte op voor investeringen in de stad.

• Wij zoeken zo veel mogelijk naar inkomsten of besparingen die de gewone burger niet raken.

• Bij aanbestedingen dient minstens 5% moet zijn van de opdrachtwaarde in de vorm van social return terug te vloeien.

• Het aantal interim-managers, organisatieadviseurs en adviesbureaus dat de gemeente inhuurt dient beperkt te worden tot een minimum. De ambtenaren die bij de gemeente werken moeten, in samenwerking met het stadsbestuur en belanghebbende partijen zoveel mogelijk zelf de problemen oplossen.

• Voor bedrijven geldt dat het OZB-eigenarendeel zal worden verhoogd en het gebruikersdeel zal worden verlaagd. Hierdoor worden startende (hurende) ondernemers ontzien en worden kapitaalkrachtige vastgoedbezitters meer aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze maatregel zorgt direct voor lastenverlichting van kleine ondernemers die een bedrijfspand huren. Deze maatregel zorgt voor minder leegstand van bedrijfspanden en meer bedrijvigheid.

• Uit woningen zullen de OZB-inkomsten ook toenemen. Het tarief wordt verhoogd in combinatie met een rioolheffing die afhankelijk wordt van de WOZ-waarde. Hierdoor zullen de hogere inkomens naar verhouding meer gaan bijdragen.

• Ex-bestuurders worden gestimuleerd snel weer aan het werk te gaan om zo veel mogelijk wachtgeld te besparen. Hierover worden van tevoren openbare afspraken gemaakt. Na uitdienstreding gaat de gemeente actief sturen een korte wachtgeldregeling.

• Eventuele bezuinigingen op gemeentelijk personeel moeten niet via externe inhuur weer teniet worden gedaan. Niet meer dan tien procent van alle loonkosten voor personele ondersteuning mag naar externe inhuur gaan.

• Ambtenaren (ook de gemeentesecretaris) van de gemeente verdienen nooit meer dan een wethouder van de gemeente. Dit geldt ook voor leidinggevenden en directies van gesubsidieerde organisaties en aangesloten partijen waarmee samengewerkt wordt.

• Goed onderhoud van straten en pleinen en hergebruik van materialen vinden we belangrijker dan luxe herinrichting met nieuw en duur materiaal. De gemeente kan de technische/economische afschrijving van materiaal verlengen.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Doneer Normale website