h

Gerard Nizet kijkt terug op bijna vier jaar raadslidmaatschap

25 februari 2022

Gerard Nizet kijkt terug op bijna vier jaar raadslidmaatschap

Foto: SP Roermond

Nog één keer zette Gerard Nizet de afgelopen week in zijn woonkamer alles in gereedheid, voor het derde deel van de laatste gemeenteraadsvergadering van deze raadsperiode. Na de terugkeer van de SP in de Roermondse raad in 2018, werd die ene zetel van de partij het grootste deel van de daarop volgende vier jaar door hem bezet. Nu neemt hij afscheid. En daarbij hoort uiteraard een terugblik.

'De lengte van de Roermondse raads- en commissievergaderingen, zoals ook deze laatste editie, is kenmerkend. Steeds liep het weer uit omdat iedereen uitvoerig zijn of haar ei moest leggen. De 14 uur per maand die staat voor het raadswerk is een lachertje. Maak er maar gerust 42 van.'

Onderschat
'In het algemeen wordt het raadswerk onderschat, onderbetaald en te veel als vrijwilligerswerk beschouwd. En als je fractievoorzitter bent van een één-zetel-partij zoals de SP in Roermond, is de belasting nog groter. Je moet zoveel mogelijk raadsstukken lezen op allerlei terrein. Ook al had ik de mogelijkheid van secondanten in de commissievergaderingen, het overleg dat volgde was weer tijdrovend. Alleen maar lezen en bureauwerk is niet de bedoeling, zeker niet voor de SP'er die liever actie voert en direct met burgers of organisaties, ondernemers en verenigingen praat. Het contact met de achterban lijdt onder het bestuurlijk overleg en dat werd alleen maar erger in de coronaperiode.'

Leefomstandigheden
'Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, zeker niet. Ik heb de laatste vier jaar veel geleerd en nu ik stop, op mijn 72e, kan ik zeggen dat mijn raadsactiviteiten zeker niet voor niks zijn geweest. Ik heb mij in deze periode vastgebeten in het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van vooral diegenen die het meest afhankelijk zijn van de overheid en instanties eromheen. Zo legde ik ook in de kwestie van de coffeeshops in Roermond de nadruk op de omwonenden en hun ervaringen.'

Wonen
Bij de wijksaneringsprojecten en nieuwbouwplannen, zoals bij Melickerveld en de soap in verband met de Roerdelta, het project De Rekenkamer, de opknapbeurt van de Kastelenbuurt en op andere plekken in de kernen, pleitte ik voor meer sociale woningbouw, betaalbaar en toegankelijk voor mensen met een kleine beurs. In Roermond bestaat er een woningbouwcorporatie, die Wonen Zuid heet. Ik heb gemerkt hoe ondoorzichtig en klantonvriendelijk deze organisatie opereert. Ik constateerde dat in de reorganisatie van de Minister Bongaertsstraat en Dr. Philipslaan de betreffende wethouder slecht omging met burgerparticipatie. Gelukkig zijn de ontwikkelingen op het oude Philipsterrein hoopgevender en was de ontwikkeling van het gebied rondom café Braam een goed voorbeeld van burgerinitiatief, al lag dat dus niet aan de wethouder. In de toekomst gaat de nieuwe Omgevingswet er komen en er valt dus nog veel te verbeteren.'

Digitalisering
'Ik verzette mij tegen de hand over hand toenemende dwang tot digitaliseren, onder meer in het parkeerbeleid, ten koste van hen die niet zo digitaal vaardig zijn. Ook pleitte de SP steeds voor een loket waar bewoners nog van mens tot mens hun problemen en vragen kunnen voorleggen. Weg met de moeilijke woorden. Alle aandacht voor transparantie en duidelijkheid. Fel ben ik ook van leer getrokken tegen huisjesmelkerij. Leegstand in het centrum is niet iets typisch Roermonds, maar we moeten het wel hier oplossen en wel zonder megalomane hoogvliegerij, of in afhankelijkheid van projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren, die vooral winst als hoofddoel hebben.'

Toegankelijkheid
'Duurzaamheid, ja, maar wel voor iedereen en betaalbaar. Wij pleitten eveneens voor het belang van fietsers en voetgangers en heel zeker ook voor mensen, die door fysieke of andere beperkingen gehinderd worden. Toegankelijkheid is hier het toverwoord. Toegankelijke openbare toiletten bijvoorbeeld zijn er nog steeds te weinig. Ook heb ik me hard gemaakt voor het belang voor veel mensen om een hondje als huiskameraad te mogen houden, zonder dat daar een boete op staat in de vorm van hondenbelasting. Hier moet een einde aan komen.'

In de raad
'Ik heb geprobeerd te verbinden, zonder ongeloofwaardig te zijn, me verre gehouden van het gekrakeel en op de persoon inhakken. De reorganisatie van het gemeentebedrijf en de begrotingsperikelen hebben veel extra bijeenkomsten en overleg gekost, maar ik heb het met plezier gedaan, want ik voelde dat er kon worden samengewerkt en kon mijn SP-standpunten verdedigen.'

Op straat
'De SP heeft een wapenfeit geleverd waar bewoners verlost werden van riooloverlast en rattenplaag. Uiteindelijk is dat -in de wijk wat bereiken samen met bewoners- ons hoogste ideaal. Het was daarom niet mijn wapenfeit, maar dat van de bewoners. Verder is Roermond een cultuur-historisch interessante stad en het waard om goed onderhouden te worden. Muziekverenigingen, sportclubs, toneelverenigingen of anderszins culturele clubs staan bij mij hoog in het vaandel. Niet alleen een dure tempel als de Oranjerie. Bezuinigingen, zeker ook in de coronatijd mogen niet ten koste gaan van het initiatief van de burger en het sociaal belang van samen mooie dingen doen.'

Sociaal
'Roermond heeft objectief gezien een goed sociaal beleid. Maar het kan altijd beter en socialer. Ik ben blij dat er op velerlei terreinen verbeteringen tot stand zijn gekomen, bijvoorbeeld in de sfeer van sociale werkvoorziening en voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het onderwijs in Roermond heeft onlangs nog een belangrijke impuls gekregen door nieuwbouwplannen van het Roercollege in Schöndeln, maar het blijft op dit terrein oppassen dat er niet teveel kwaliteitsverschillen ontstaan tussen onderwijs in de verschillende wijken en kleine kernen.'

Diversiteit
'Kleinschaligheid was steeds mijn devies en liefst met medewerking van de direct betrokken burgers, die mee kunnen doen en hun eigen initiatieven verwezenlijkt zien worden. Roermond is een stad met veel diversiteit aan inwoners, LHTBI, religieuze gezindten, oud, jong, meerdere culturen en opvattingen. Op veel terreinen moeten we daar gebruik van maken.'

Tandje bij
'Hoe er is omgegaan met het stadsgroen of afvalverwerking, nou daar kan nog wel een tandje bij als het gaat om burgers ergens bij te betrekken. Tiny houses of forests zijn mooi, maar de groenbak regelmatig legen en de inwoners niet overdonderen met nieuwe systemen voordat men de adviezen van de burgers ophaalt, is ook zeer wezenlijk.'

Dank
'Tenslotte hoop ik dat zij die mij gaan opvolgen versterkt zullen worden in aantal. Ik ben er min of meer toevallig tussen gekomen, maar heb naar eer en geweten mijn partij gediend. Hierna ga ik me slechts incidenteel bezig houden met ouderenzorg, kunst en cultuur. De SP in Roermond verdient een zetel meer, op zijn minst. Dus stem in maart lijst 7! Dank aan allen waarmee ik de afgelopen vier jaar mocht samenwerken voor mijn mooie stad Remunj. Het ga u goed!'

De SP Roermond dankt op haar beurt Gerard Nizet voor zijn inzet de afgelopen jaren. We zijn blij dat hij na zijn lijstduwerschap in maart op de achtergrond aanwezig blijft om ons met raad en daad bij te blijven staan. Gerard, eine dieke merci!

Reactie toevoegen

U bent hier